ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ

Засади діяльності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН КЕРІВНИЦТВОМ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ"

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021-2025 РОКИ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЛЬВІВЩИНИ НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ

 

Основні завдання департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації: 

 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій, інтелектуальної власності;
 • Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
 • Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі навчальних закладів;
 • Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки;
 • Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти;
 • Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей Львівської області;
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • Реалізація державної політики в галузі дошкільної освіти на території області;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
 • Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему зі збереженням і захистом національних інтересів;
 •  Участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
 • Здійснення керівництва і контролю за діяльністю органів управління освітою районів і міст обласного значення області;
 • Аналіз стану освіти дітей, молоді, фізичної культури в області, розроблення регіональних програм їх розвитку;
 • Сприяння розвитку мережі навчальних закладів в області, утворення в межах своїх повноважень навчальних закладів або внесення в установленому порядку пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо;
 • Вживання заходів із забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти, організація їх навчально-методичного й інформаційного забезпечення, сприяння підвищенню кваліфікації та розвитку творчості педагогічних працівників;
 • Забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти та освіти національних меншин; впровадження в практику освітніх та наукових програм відродження та розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
 • Впровадження в практику рекомендованих МОН нових освітніх програм та інших педагогічних розробок, визначення регіонального компоненту у змісті освіти;
 • Внесення на розгляд МОН пропозицій щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних;
 • Формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланків звітності та документів про освіту;
 • Організація доставки підручників для забезпечення ними учнів і вихованців загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
 • Залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
 • Проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організація проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей і молоді;
 • Співпраця з відповідним підрозділом органів внутрішніх справ і служби у справах дітей облдержадміністрації щодо запобігання дитячої бездоглядності та попередження правопорушень серед неповнолітніх;
 • Організація діяльності психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
 • Розроблення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного і наукового процесу;
 • Контроль за використанням капітальних вкладень і сприяння раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погодження проектів будівництва навчальних закладів та наукових установ;
 • Підготовка пропозицій стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до компетенції Департаменту, і внесення їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та МОН;
 • Координація в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і школярів, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
 • Здійснення разом з органами охорони здоров’я загального контролю за охороною здоров’я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу, вживання заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді;
 • Забезпечення в межах своїх повноважень організації і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері;
 • Здійснення контролю за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл, підпорядкованих органам управління освітою місцевого самоврядування;
 • Сприяння збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
 • Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи з питань освіти, науки, молоді, фізичної культури, проведення методичних і науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів;
 • Порушення у встановленому порядку клопотання про призначення стипендій Президента України, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
 • Здійснення заходів, спрямованих на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей;
 • Вживання в межах своїх повноважень заходів для утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі, проведення інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;
 • Здійснення в межах своїх повноважень контролю за організацією та проведенням заходів з фізичної культури в області, за використанням фінансових та матеріальних ресурсів, що виділяються з відповідного бюджету з цією метою;
 • Координація діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ;
 • Управління навчальними закладами, що є обласною комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
 • Забезпечення моніторингу у сфері професійно-технічної освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та трансферу технологій в регіоні, захисту інтелектуальної власності;
 • Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій;
 • Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 • Участь у формуванні регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток адміністративно-територіальної одиниці;
 • Сприяння функціонуванню системи науково-технічної та економічної інформації в регіоні, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові, що відповідають потребам області;
 • Координація роботи місцевих органів освіти і науки, Львівського обласного Інституту післядипломної педагогічної освіти, господарського обслуговування, бібліотечних фондів закладів та установ освіти, аудиту установ освіти, централізованих бухгалтерій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, інших структурних підрозділів;
 • Участь у прогнозуванні потреб регіону у фахівцях різних професій та спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формування регіонального замовлення на їх підготовку, координація роботи між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями з укладення договорів про підготовку робітничих кадрів;
 • Організація і контроль роботи державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих МОН повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні, керівництво в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
 •  Внесення МОН пропозицій щодо впорядкування мережі навчальних закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
 • Організація роботи з ліцензування та державної атестації навчальних закладів, розміщених в області, їх державного інспектування за планами (графіками), погодженими із Державною інспекцією навчальних закладів України;
 • Проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
 • Співпраця з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, підготовка у межах своїх повноважень пропозицій щодо призначення їх на посади та звільнення з посад;
 • Участь в установленому порядку в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів І-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН і перебувають у державній власності, подання відповідних матеріалів;
 • Аналіз стану виконання керівниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані МОН, умов контрактів і внесення пропозицій щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів;
 • Сприяння активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечення в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створення належних умов для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб регіону, вживання заходів для забезпечення захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства;
 • Сприяння розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій – науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо;
 • Участь за дорученням МОН у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;
 • Участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб регіону;
 • Вживання у межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов студентів, працівників освіти і науки, організації їх медичного та побутового обслуговування;
 • Подання пропозицій щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств регіону;
 • Координація роботи вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти та науки в області;
 • Розгляд питання та внесення МОН в установленому порядку пропозицій щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запровадження інших форм морального і матеріального стимулювання їх праці;
 • Підготовка та в установленому порядку подання статистичної звітності про стан і розвиток освіти і науки;
 • Підготовка пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури, забезпечення їх виконання;
 • Розроблення і подання на розгляд обласної державної адміністрації пропозицій до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища освіти, науки, дітей і молоді, розвиток фізичної культури;
 • Вивчення потреби у фахівцях для забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти області, призначення, за поданням керівників загальноосвітніх навчальних закладів обласного підпорядкування, педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації;
 • Забезпечення в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;
 • Забезпечення в межах своїх повноважень реалізації державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в Департаменті;
 • Надання адміністративних послуг (ліцензування освітніх послуг);
 • Внесення пропозицій до проекту обласного бюджету;
 • Забезпечення ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;
 • Розроблення проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації;
 • Участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
 • Участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії Львівської обласної ради;
 • Підготовка самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові обласної державної адміністрації;
 • Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • Підготовка (участь у підготовці) проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • Розгляд звернень громадян у встановленому законодавством порядку;
 • Опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
 • Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
 • Інформування населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;
 • Здійснення повноважень, делегованих органами місцевого самоврядування;
 • Забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
 • Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ
1 StrategijaOsvitvLv-21-25-dod-63.pdf
***

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image