Новини департаменту

Проєкт Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 року

15 ГРУ 2020

Image

Проєкт Стратегії розвитку освіти Львівщини до 2027 року

В умовах вичерпання традиційних факторів економічного зростання першочергового значення набувають такі чинники як інноваційність, креативність, спроможність до саморозвитку людського капіталу. Прогресивний розвиток соціально-економічної системи регіону безпосередньо залежить від її здатності генерувати нові та використовувати набуті знання, що вимагає перманентної уваги до сфери освіти в регіоні та обумовлює необхідність  її постійного оновлення.

Львівщина традиційно займала позицію освітньо-наукового центру України, який не лише працював на соціально-економічний потенціал Львівської області, а й визначав освітні тренди інших регіонів, продукуючи кадрове забезпечення для їх розвитку. Розроблення Стратегії розвитку освіти Львівщини на період до 2027 року (далі – Стратегія) здійснювалось з огляду на необхідність нарощення потенціалу освітньої сфери, зростання її ролі як драйвера економічного зростання та підвищення якості людського капіталу регіону. Новими масштабними  викликами для сфери освіти на сучасному етапі стали: потреба осучаснення змісту загальної та професійної освіти, його адаптація до прагнень людиною успіху та щастя;  значне скорочення чисельності споживачів освітніх послуг, спричинене низхідним демографічним трендом; зміна підходів до формування системи та управління освітою, зумовлених процесами децентралізації; необхідність функціонування в умовах поширення пандемії COVID-19. 

Нормативно-правовою основою для розробки Стратегії слугували новоприйняті Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», а також відповідні Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України. При цьому Стратегія максимально враховує положення законопроектів та стратегічних документів щодо окремих сфер освіти, які прямо чи опосередковано впливатимуть на розвиток освіти Львівщини. Особлива увага при розробці Стратегії була приділена реформі освітньої галузі на державному рівні, головна мета якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи  до закладів вищої освіти. Основою освітньої реформи слугує затверджена концепція «Нової української школи» на 2017-2029 роки.

Стратегія також враховує нові підходи, зумовлені формуванням ефективної регіональної політики в Україні і зокрема положеннями Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року та Стратегії розвитку Львівщини на період до 2027 року. Враховано й триваючий процес децентралізації в Україні, у тому числі - розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування всіх рівнів та органами виконавчої влади та, відповідно, зміни до Податкового і Бюджетного кодексів.
При підготовці стратегічного аналізу розвитку сфери освіти Львівщини були використані матеріали Департаменту освіти і науки Львівської ОДА, Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Львівській області, Інституту освітньої аналітики МОН України.

Процес розробки Стратегії здійснювався впродовж червня-вересня 2020 року робочою групою, до складу якої ввійшли представники основних суб‘єктів освітньої політики Львівщини та установ, організацій і органів виконавчої влади, дотичних до питань освіти. Головним розробником Стратегії стала Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», що дозволило забезпечити використання сучасних наукових підходів на етапах розроблення стратегічного аналізу та визначення стратегічних цілей і завдань. Проєкт Стратегії пройшов широке громадське обговорення в експертному середовищі, що дозволить забезпечити якість та дієвість Стратегії. 

Стратегія розрахована на 7 років та відповідає циклу стратегування регіонального розвитку, що дозволить забезпечити досягнення цілей та завдань Стратегії розвитку Львівщини на період до 2027 року в розрізі відповідних цілей та завдань. 

З проєктом стратегії можна ознайомитись за посиланням нижче.

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ
1 Proekt_OsvIta_LvIvschini_2027.pdf

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image