ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ

Положення про департамент

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації

від 21 травня 2021 № 389/0/5-21

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент освіти і науки

Львівської обласної державної адміністрації

1. Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом Львівської обласної державної адміністрації, що входить до її складу та утворюється головою облдержадміністрації.

2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний Міністерству освіти і науки України (далі – МОН) у межах, передбачених чинним законодавством.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами МОН та інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями обласної ради, наказами директора Департаменту, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями Департаменту є:

4.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти та наукової діяльності у Львівській області.

4.2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

4.3. Забезпечення дотримання законодавства в галузі освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти закладами освіти усіх форм власності, розташованими на території області.

4.4. Прогнозування та забезпечення розвитку дошкільної освіти і мережі закладів дошкільної освіти.

4.5. Планування та забезпечення розвитку закладів профільної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти, закладів післядипломної освіти, спеціальних закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами, науково-методичних та навчально-методичних установ.

4.6. Створення в межах повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.

4.7. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права на здобуття професійно-технічної та вищої освіти відповідно до законів України

4.8. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей області.

4.9. Координація діяльності закладів освіти та наукових установ, що належать до сфери управління облдержадміністрації, організація роботи з їх нормативного, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

4.10. Галузеве управління закладами освіти спільної власності територіальних громад Львівської області.

4.11. Ліцензування освітньої діяльності.

4.12. Забезпечення моніторингу у сфері освіти та наукової діяльності в області.

4.13. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки в європейський та світовий освітній і науковий простір із забезпеченням збереження національних інтересів.

4.14. Забезпечення в межах повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

4.15. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності.

4.16. Проведення моніторингу роботи та рішень органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів у частині реалізації ними державної політики та дотримання законодавства у сфері освіти.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Координує роботу органів управління освітою районних державних адміністрацій, територіальних громад, комунальних закладів освіти обласного підпорядкування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, учнівської та студентської молоді.

5.2. Аналізує стан освіти та науки в області, розробляє відповідні регіональні програми їх розвитку, організовує і контролює виконання цих програм.

5.3. Прогнозує потреби населення у загальній середній освіті та планує мережу закладів освіти відповідно до компетенції розвитку системи повної загальної середньої освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

5.4. Створює умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права на здобуття вищої освіти відповідно до законів України.

5.5. Здійснює аналіз та моніторинг якості освітньої діяльності закладів освіти, що перебувають у сфері управління Департаменту.

5.6. Надає органам місцевого самоврядування, посадовим особам рекомендації щодо усунення порушень законодавства з питань освіти та виконання ними прав і обов’язків засновників закладів освіти, визначених Законом України «Про освіту».

5.7. Організовує діяльність Регіональної ради професійної (професійно-технічної) освіти при Львівській обласній державній адміністрації.

5.8. Здійснює оперативне управління майном закладів професійної (професійно-технічної) освіти, затверджує статути закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що є у підпорядкуванні Департаменту.

5.9. Здійснює матеріально-технічне та фінансове забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти, аналіз та контроль за провадженням їх фінансово-господарської діяльності.

5.10. Складає середньостроковий прогноз потреби у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах на регіональному ринку праці.

5.11. Надає МОН пропозиції щодо переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

5.12. Здійснює контроль за виконанням показників регіонального і державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників та молодших спеціалістів.

5.13. Здійснює контроль за організацією навчально-виробничого процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, створеними на їх базі навчально-практичними центрами (за галузевим спрямуванням), сприяє впровадженню сучасних виробничих технологій.

5.14. Проводить конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету.

5.15. Контролює стан виконання керівниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, своїх обов’язків за трудовим договором (контрактом), заохочує, преміює та притягає їх до дисциплінарної відповідальності.

5.16. Організовує та забезпечує контроль закладу післядипломної освіти, що перебуває в його підпорядкуванні, керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників.

5.17. Сприяє розвитку мережі закладів освіти в області, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації.

5.18. Організовує проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

5.19. Бере в установленому порядку участь у проведенні конкурсного відбору керівників закладів фахової передвищої освіти області.

5.20. Вживає заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників.

5.21. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку культури, традицій українського народу і національних меншин України.

5.22. Впроваджує в практику рекомендовані МОН нові освітні програми та інші педагогічні розробки.

5.23. Вносить на розгляд МОН пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів закладів загальної середньої освіти, нових освітніх програм, програм дистанційного навчання, педагогічних новацій і технологій та надання закладам освіти статусу експериментальних.

5.24. Координує та контролює формування замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документів про освіту та доставку підручників для учнів закладів загальної середньої освіти.

5.25. Залучає до реалізації освітніх програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.26. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, виставки, фестивалі творчості тощо.

5.27. Спільно з органами охорони здоров’я сприяє проведенню оздоровчих заходів, створенню безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу.

5.28. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів системи освіти.

5.29. Сприяє розробленню плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у закладах освіти.

5.30. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд облдержадміністрації та МОН.

5.31. Готує пропозиції до проєктів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення стану освіти і науки.

5.32. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів (піклувальників), школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності (зокрема сімейного типу), в інших закладах.

5.33. Співпрацює з відповідними підрозділами органів внутрішніх справ та соціальними службами з питань запобігання дитячій бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед неповнолітніх.

5.34. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти.

5.35. Вживає в межах своєї компетенції заходів щодо поліпшення матеріальних та житлових умов учнів, студентів та працівників освіти і науки.

5.36. Контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об’єктів освіти, погоджує проєкти будівництва закладів освіти та наукових установ.

5.37. Розглядає питання та вносить облдержадміністрації, МОН в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти та науки державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

5.38. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до компетенції Департаменту.

5.39. Подає пропозиції щодо налагодження міжнародного наукового і технологічного співробітництва.

5.40. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань освіти і науки, проводить методичні та науково-практичні семінари, конференції та інші заходи.

5.41. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, в разі потреби вживає заходів з усунення причин, що зумовили їх появу.

5.42. Забезпечує в межах повноважень:

захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів;

здійснення заходів щодо запобігання корупції в Департаменті;

доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;

виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в Департаменті;

реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

захист персональних даних у Департаменті.

5.43. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки в області.

5.44. Надає в межах своїх повноважень консультаційно-методичну допомогу.

5.45. Здійснює управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

5.46. Розробляє проєкти розпоряджень голови облдержадміністрації відповідно до компетенції.

5.47. Бере участь у межах компетенції в погодженні, розробленні проєктів розпоряджень голови облдержадміністрації, проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи облдержадміністрації.

5.48. Бере участь у підготовці звітів для розгляду на сесії обласної ради.

5.49. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

5.50. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

5.51. Проводить спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання.

5.52. Надає адміністративні послуги.

5.53. Виконує інші функції, що випливають із покладених на Департамент завдань.

6. Департамент має право:

6.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування, їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.2. Вносити в установленому порядку пропозиції: щодо удосконалення роботи облдержадміністрації в галузі освіти і науки; МОН – з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти.

6.3. За дорученням голови облдержадміністрації утворювати координаційні ради, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проєктів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих радах (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового потенціалу області.

6.4. Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з МОН впроваджувати їх у практику.

6.5. Організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

6.6. Залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.7. Укладати в установленому порядку угоди про міжнародну співпрацю, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

6.8. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.

7. Взаємодія з іншими органами влади

7.1. Департамент в установленому законодавством порядку і в межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, її апаратом, райдержадміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області, а також підприємствами, установами, організаціями з метою створення умов для провадження послідовної, узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7.2. Департамент співпрацює із закладами вищої освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності з питань, спрямованих на реалізацію державної політики в галузі освіти і науки в області.

7.3. Департамент співпрацює з керівниками науково-дослідних підрозділів закладів вищої освіти.

8. Організаційно-розпорядча діяльність

8.1. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду і звільняє з посади голова облдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з МОН.

8.2. Директор Департаменту має двох заступників директора Департаменту – начальників управлінь, яких призначає на посаду та звільняє з посади згідно із законодавством про державну службу.

8.3. На період відсутності директора Департаменту його обов’язки виконує заступник директора Департаменту – начальник управління відповідно до розподілу функціональних обов’язків між керівництвом Департаменту або інший державний службовець Департаменту, на якого тимчасово покладено виконання обов’язків директора Департаменту розпорядженням голови облдержадміністрації.

8.4. Директор Департаменту:

8.4.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед головою облдержадміністрації за виконання покладених на Департамент завдань, сприяє створенню належних умов праці, вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту.

8.4.2. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих Департаменту органів управління освітою, підзвітних закладів та установ освіти.

8.4.3. Подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент, його структуру.

8.4.4. Затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту та посадові інструкції працівників.

8.4.5. Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом.

8.4.6. Планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.

8.4.7. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань з реалізації державної політики у сфері освіти і науки та затверджених планів роботи.

8.4.8. Може входити до складу Колегії облдержадміністрації, МОН.

8.4.9. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє відповідні рішення.

8.4.10. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

8.4.11. Представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва облдержадміністрації.

8.4.12. Подає на затвердження голові облдержадміністрації проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.

8.4.13. Розпоряджається коштами в межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису видатків на утримання Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

8.4.14. Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті.

8.4.15. Призначає на посаду директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких здійснюється з обласного бюджету, за результатами конкурсів шляхом укладення строкового трудового договору (контракту).

8.4.16. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників органів управління освітою райдержадміністрацій.

8.4.17. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Львів).

8.4.18. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту.

8.4.19. Проводить, у разі потреби, спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.

9. Колегія Департаменту

9.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), заступника директора Департаменту – начальника управління (за посадою), а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад, комунальних закладів освіти обласного підпорядкування.

9.2. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також вчені і висококваліфіковані спеціалісти.

9.3. Склад колегії затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

9.4. Рішення колегії затверджуються наказами директора Департаменту.

10. Структура Департаменту

Виходячи з потреб забезпечення належного функціонування закладів та установ освіти і науки, при Департаменті діють такі структурні підрозділи: централізовані бухгалтерії, групи, відділи, управління, центри. Можуть утворюватися такі підрозділи: сектори, групи, творчі лабораторії, видавничі центри, інші підрозділи, які функціонують у тому числі на госпрозрахунковій основі.

11. Прикінцеві положення

11.1 Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання Департаменту в межах виділених асигнувань визначає голова облдержадміністрації. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації.

11.2. Департамент є бюджетною неприбутковою установою, що одночасно відповідає таким вимогам:

утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

установчі документи Департаменту містять заборону розподілу коштів, отриманих за рахунок надання платних послуг, та інших коштів, отриманих Департаментом у межах чинного законодавства України, або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

у разі припинення юридичної особи – департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів проводиться відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації одній або кільком бюджетним неприбутковим організаціям відповідного виду;

внесений контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

кошти, отримані за рахунок надання платних послуг, та інші кошти, отримані Департаментом у межах чинного законодавства України, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Департаменту, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

11.3. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням і власні штампи та бланки.

11.4. Юридична адреса Департаменту: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а.

 

Директор департаменту освіти

і науки облдержадміністрації                                                                                                                                             Олег ПАСКА

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ
1 389..pdf
***

Освіта, Львівщина, Департамент, портал

Інші інституції

Image Image Image Image Image Image Image Image Image